Tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015

GẠCH BLOCK APGBRICK

  • Định kỳ ngày 15 hàng tháng, Bộ phận sản xuất KCS, tiến hành kiểm tra kích thước các khuôn mẫu đảm bảo độ sai lệch tuân thủ theo Bảng 1 tại TCVN 6477:2016. Các khuôn không đảm bảo kích thước theo Bảng 1 phải được loại bỏ.
  • Sau mỗi lô hàng (hoặc mỗi lô sản xuất không quá 30.000 viên) KCS phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên 10 viên để kiểm tra thông số kỹ thuật như: kích thước, khối lượng, cường độ nén 1 tổ mẫu là 3 viên/tổ mẫu.
  • Khi kết thúc mỗi lô đặt hàng hoặc khi có yêu cầu của khách hang, KCS phải tiến hành lấy mẫu theo điều 5.1 tại TCVN 6477:2016 gửi phòng thí nghiệm bên ngoài tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm.
  • Một kiểu sản phẩm được đóng đai trước khi xuất xưởng phải được dán tem đề can ghi rõ thông tin về sản phẩm, tên đơn vị sản xuất theo yêu cầu quy định tại mục 6 “Ghi nhãn, bao gói và vận chuyển” TCVN 6477:2016 (đảm bảo 100% số kiêu sản phẩm phải được dán tem). Một kiên sản phẩm được đóng đai xếp cao từ 5 đến tối đa 12 hàng theo yêu cầu của từng đơn hàng.